Kategori
Ditulis salaku: jeungjing

Syukur Ni’mat jeung Kufur Ni’mat

“Jeung (sing inget) nalika Pangěran aranjeun cumeluk, ‘Saěstuna upama aranjeun syukur, tanwandě Kami baris nambahan ka aranjeun, jeung upama aranjeun kufur, nya saenyana siksaan Kami kacida peurihna”. (QS Ibrahim [14]: 7) Pikeun nengetan kana eusi ieu ayat, aya dua perkara nu kudu dititěnan ma’na jeung pangartina nyaěta ni’mat jeung syukur. Nalika dua perkara ieu geus […]

Dasar-Dasar Kaislaman

Aya opat perkara nu wajib dikanyahokeun ku tiap-tiap jalma sangkan aya dina jalan bener numutkeun rido jeung rohmat ti Alloh Ta’ala, nyaěta; Elmu Nu dimaksud ku ělmu di dieu nyaěta ma’rifatulloh, ma’rifat ka Nabi-Na, jeung ma’rifat kana Din al-Islam ngaliwatan dalil-dalilna nu sohěh. Amal Ngamalkeun ělmu nu geus kapimilik. Da’wah Umajak kanu sějěn. Sabar Sabar […]

Photo Gallery

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
Kategori
Direka ku Gabfire themes